Nieuws

BZW Zeeland voorzitter: “New Normal”


Arnd Thomas spreekt van nieuw tijdperk

Tijdens zijn toespraak voor leden en genodigden bij de Nieuwjaarsbijeenkomst van BZW Zeeland in het Scheldetheater in Terneuzen stelde BZW Zeeland voorzitter Arnd Thomas dat we terecht zijn gekomen in een nieuw tijdperk van grote transities, waarin we onderweg zijn naar een andere economie en een andere samenleving.

Economisch herstel

Het economisch herstel na de economische crisis van 2008, wat velen na enkele jaren toch verwachtten, is uitgebleven. De wereld is complexer, onvoorspelbaarder en veel onzekerder geworden dan ooit het geval was. Niet alleen de belangrijke rol van internet speelt hierbij een rol,maar evenzeer andere factoren zoals technologisering en robotisering van de samenleving, die er toe leiden dat veel functies over een paar jaar niet meer bestaan. Tegelijk nemen we stukje bij beetje afscheid van de verzorgingsstaat. Met dit alles ontstaat een nieuwe economische werkelijkheid die Thomas aanduidt als het New Normal.

Deze nieuwe werkelijkheid schept ook nieuwe kansen om de economie meer naar onze hand te zetten, zeker ook in Zeeland.

Samenwerking overheden en bedrijven

Het New Normal noopt tot samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen overheden en bedrijven. Betekenende voorbeelden daarvan zijn er inmiddels meerdere te noemen: het project Smart Delta resources, de gezamenlijke actie van bedrijven en overheden om de Tour de France naar Zeeland te halen en de inrichting van de Techniekkoepel Zeeland (Huis der Techniek). En vooral ook de gezamenlijke inspanning van provincie Zeeland en BZW om ruimte voor de industrie te creëren bij de zogenaamde PAS, Programmatische Aanpak Stikstof.

Naast de nieuwe kansen zijn er ook nieuwe uitdagingen waarvoor het bedrijfsleven in Zeeland zich geplaatst ziet. Thomas gaf hierbij aan dat de Zeeuwse werkgevers serieus werk willen maken van de uitvoering van de participatiewet in de Zeeuwse Werkkamer. Maar ook zal ingezet worden op duurzaamheidsprojecten.

Aandachtspunten

Daarnaast blijven gebruikelijke thema’s de aandacht vragen in 2015. Drie punten noemde Thomas in dit verband:

– verwachtingsvol wordt uitgezien naar het nieuwe strategisch masterplan van Zeeland Seaports, waarin BZW graag nauwere samenwerking tussen havenbedrijf Gent en ZSP ziet opgenomen

– vervolmaking van de infrastructuur. In dit verband sprak Thomas zijn teleurstelling uit over de vertraging van de verdubbeling van de Tractaatweg in Zeeuws-Vlaanderen

– bijzondere aandacht die de BZW gaat geven aan de zorgsector in 2015.

Tags

Related Articles

Geef een reactie