10 miljoen euro voor Zeeuws techniek onderwijs

10 miljoen euro voor Zeeuws techniek onderwijs

Een gebrek aan technisch personeel is in heel Nederland voelbaar, dus ook in Zeeland. Sinds begin 2020 heeft het kabinet 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het Zeeuws technisch beroepsonderwijs. Met projecten in Zeeuws-Vlaanderen, de Oosterschelderegio en Walcheren moet techniek weer tussen de oren komen van jongeren.

Dick Schipper is directeur van het Huis van de Techniek Zeeland, een publiek-private stichting met de opdracht jongeren te laten kennismaken met techniek en wetenschap. “De arbeidsmarkt schreeuwt om technisch vakmanschap. Om die reden willen we met name jongeren in de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs bereiken. In die fase van hun opleiding maken ze hun studiekeuzes. Als ze de techniek niet kennen, zullen ze daar ook niet voor kiezen. Om die reden maken we techniek tastbaar. We laten zien hoe breed dit vakgebied is, welke uitdagende banen er zijn en hoe internationaal de carrières. Vanzelfsprekend werken we daarbij nadrukkelijk samen met het regionale bedrijfsleven.”

Betrokken bedrijfsleven
Als uitvloeisel van het Techniekpact (2013) besloot het huidige kabinet 100 miljoen euro per jaar beschikbaar te stellen voor de jaren 2020-2023. Regio’s werden opgeroepen met goede plannen te komen. Ook in Zeeland klonk deze roep door. Ondersteund door het Huis van de Techniek werkten alle vmbo-scholen, Scalda en bedrijfsleven samen aan een Zeeuws plan voor Sterk techniekonderwijs. Hiermee is de komende 4 jaar 10 miljoen euro gemoeid. Bovendien wordt met het Zeeuwse plan aan de voorwaarde voldaan van 10% cofinanciering door het bedrijfsleven. Dit gebeurt in de vorm van bedrijfsbezoeken, gastlessen en materialen. Het project Sterk techniekonderwijsheeft immers als doelstelling het dichter bij elkaar brengen van het onderwijs en het technisch bedrijfsleven.

Technische plannen in uitvoering
Dick: “De plannen komen grofweg neer op het doorontwikkelen van het Centrum voor Top Techniek (CTT) in Terneuzen. Verder wil de regio Zeeuws-Vlaanderen inzetten op het enthousiasmeren van meisjes voor techniek. Op Walcheren is de samenwerking tussen de drie vmbo-scholen en Scalda verder versterkt. Zo is afgesproken dat het praktijkonderwijs plaatsvindt in het Technum. Zo ontstaat een logische, technische leerroute naar het mbo. In de Oosterschelderegio tot slot wordt sterk ingezet op innovatie. Denk bijvoorbeeld aan robotisering en de inzet van drones”, aldus Dick. “Mooi is dat het kabinet heeft toegezegd structureel geld beschikbaar te stellen als de plannen daadwerkelijk gerealiseerd worden. Natuurlijk is de wereld dit jaar veranderd als gevolg van corona. Toch heb ik er alle vertrouwen. Iedere regio zet de plannen vol door.”

www.huisvandetechniek.nl

Zeeland Zakelijk is een onderdeel van LMG strategie + creatie